INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost AZK RENT CAR jako provozovna firmy AZK-trade s.r.o. se sídlem: Poděbradova 3148/109a, 702 00 Ostrava, Česká republika, IČ: 26878151, jako
správce osobních údajů (dále jen „Společnost”) Vás tímto v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje o zpracování
Vašich osobních údajů, které Společnost zpracovává jako správce ve smyslu Nařízení.
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:
– Vaší identifikace za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění (např. proto, že jste kontaktní či jednající osobou
uvedenou ve smlouvě).
– Identifikace zboží a služeb, fakturace a placení.
– Plnění zákonných povinností Společnosti (daňové zákony, zákon o účetnictví…).
– Vymáhání nároků ze smlouvy a obrana proti nárokům, výkonu podnikatelské činnosti a ochrany majetku a bezpečnosti.
– Fungování našich webových stránek.
PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu:
– Jednání o uzavření smlouvy.
– Plnění smlouvy.
– Plnění zákonných povinností Společnosti.
– Oprávněného zájmu Společnosti na výkonu podnikatelské činnosti, uplatnění právních nároků a obraně proti nim a na
ochraně majetku.
– Vašeho souhlasu, pokud jste nám jej udělili, abychom Vám zasílali informace.
KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracováváme Vaše:
– Identifikační a kontaktní údaje.
– Údaje o zboží a službách a dodací údaje.
– Fakturační a platební údaje.
– Údaje z komunikace mezi Společností a Vámi.
– Údaje získané při registraci na našich webových stránkách.
– Údaje získané pomocí cookies a další technologií na webu.
– Pokud nás osobně navštívíte, pak zpracováváme i kamerové záznamy z našich prostor
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání:
– Pro účely řádného plnění smlouvy (např. dopravci).
– V případech, kdy to Společnosti ukládá zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.
– Osobám, které Společnosti poskytují služby pro účely řádného plnění smlouvy, plnění povinností stanovených obecně
závaznými právními předpisy a k ochraně jejích zájmů (vzdělávací, personální služby, auditoři, strážní služba atp.).
POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH
Máte za podmínek uvedených Nařízení právo požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Máte též za podmínek uvedených Nařízení právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů přímého
marketingu nebo oprávněného zájmu Společnosti.
Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním informací o našich produktech, službách a událostech a novinkách týkajících se
našich produktů, máte právo jej kdykoli odvolat. Pokud Vám tyto informace zasíláme proto, že jste od nás zakoupili zboží či
službu, máte právo vznést námitky proti tomuto použití Vašich kontaktních údajů, a my jej ukončíme.
Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím:
• emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: azkrentcar@azktrade.cz
• dopisem na adresu: AZK RENT CAR, Poděbradova 3148/109a, 702 00 Ostrava