Podmínky pronájmu vozidla

 

dva doklady totožnosti

hotovost na kauci a zapůjčení vozu (u stálých zákazníků možno fakturou dle dohody)

nájemce musí splňovat zákonem stanovené podmínky pro řízení motorových vozidel

požadujeme, aby nájemce měl minimálně 21let a dva roky zkušeností s řízením sk.B

standardní zapůjčení je pro území České republiky, pro cestu do zahraničí je nutné toto nahlásit před převzetím vozu.

kterýkoliv z řidičů v době zapůjčení vozu plně odpovídá za škody způsobené mimo rozsah pojištění vozu a také za způsobené dopravní přestupky

Kauce – záloha

při zapůjčení vozu je nutné uhradit plnou výši dohodnuté částky za pronájem vozu včetně DPH a složit kauci, která slouží jako jistina pro případné škody způsobené kterýmkoliv z řidičů. PLATBA POUZE HOTOVĚ !!

 

kauce na území České republiky a EU činí pro všechny vozy 5.000Kč

při dlouhodobém zapůjčení na 30 dnů a více je jednotná kauce 20.000Kč

pronajímatel je povinen kauci nájemci vrátit v okamžiku převzetí vozidla od nájemce a to za  předpokladu,že mu nevznikla škoda

Převzetí vozidla nájemcem

při předání vozidla bude vystaven předávací protokol, ve kterém bude vyznačeno případné poškození vozu při předání, stav kilometrů a obsah paliva

nájemce bude seznámen s obsluhou vozu a provedena kontrola povinného vybavení

Předání vozidla – vrácení pronajímateli

vozidlo bude předáno v místě datu a čase uvedeném v předávacím protokolu

při předání do 15.00 hodin se poslední den pronájmu nepočítá

vozidlo musí být vráceno se stejným obsahem pohonných hmot s jakým bylo převzato

vozidlo není potřeba z venčí mýt!

interiér vozu musí být vyčištěn od obalů, odpadků,hrubých nečistot a podobně.

Sankce a smluvní pokuty

za ztrátu klíčů nebo dokladů bude nájemci účtováno 5.000Kč

za nedotankování paliva do původního stavu účtujeme manipulační poplatek ve výši 200Kč + chybějící množství paliva za cenu 35Kč/1l.

za znečištění interiéru jako jsou skvrny na sedadlech které bude možné odstranit bude účtována sankce ve výši 2.000Kč

za znečištění nebo poškození interiéru nebo exteriéru které je nevratného charakteru bude účtována sankce ve výši 5.000Kč

jestliže jsou při vrácení vozidla  pronajimateli jeho části poškozené a nebo zcela chybí, poté musí tyto části nájemce doplatit ve výši ceny náhradního dílu, a to v případě, že nemá sepsaný protokol o odcizení  nebo poškození na Policii ČR.

 

V případě, že bude nájemce požadovat prodloužení doby zapůjčení vozu, je vždy nutné o toto požádat písemně(e-mailem nebo SMS) pronajímatele a řídit se dle jeho odpovědi. Pokud nájemce nedodrží smluvený termín pro vrácení vozu bude účtována sankce ve výši 5.000Kč.

Povinnosti nájemce během užívání vozu

nájemce je povinen zajistit, aby byl dodržen zákaz kouření ve vozidle.

nájemce bere na vědomí, že odpovídá za škody na vozidle způsobené kteroukoliv z přepravovaných osob.

nájemce bere na vědomí, že žádné ze sedadel není pojištěné proti újmě na zdraví a vždy řidič nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené na zdraví přepravovaných osob při dopravní nehodě.

vozidlo je určeno pro přepravu max. 8+1 osob, zavazadel a nákladu v pevných obalech.

ve vozidle je zakázáno převážet sypké materiály volně ložené, stavební suť, případně překračovat celkovou povolenou hmotnost vozidla.

v případě nehody, poškození nebo poruchy vozu je nájemce povinen ihned toto nahlásit pronajímateli.

při dopravní nehodě, případně poškození cizí věci způsobené provozem vozu v době pronájmu je nájemce nebo řidič toto vždy povinen nahlásit policii která provede o tomto zápis a provést vyplnění formuláře záznamu o dopravní nehodě, který je součástí předaných dokumentů k vozidlu.

nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce a informovat o tomto pronajímatele.

nájemce bude při užívání motorového vozidla dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

při dlouhodobém pronájmu na více než měsíc je nájemce povinen po30-ti dnech pronájmu přistavit vozidlo ke kontrole.

Pojištění vozidla

vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 5000Kč Tato částka bude požadována od nájemce v případně zavinění dopravní nehody jím nebo řidičem v době nehody. Vždy je nutno volat k nehodě policii.

vozidlo má připojištění asistenčních služeb TOP EXTRA od Generali. V případě nehody, poruchy nebo jiných nepředvídaných událostí má nájemce právo tyto v plném rozsahu využít. Pronajímatel neodpovídá za případné zpoždění nebo vícenáklady spojené s takovýmito událostmi.

vozidlo má připojištění všech skel se spoluúčastí 700Kč. Tato částka + manipulační poplatek 300Kč bude požadována od nájemce vždy, dojde-li k poškození kteréhokoliv skla s prasklinou větší než 2mm v průměru. U poškození čelního skla které nebrání řidiči ve výhledu a další bezpečné cestě není nutno volat policii.Ve vozidle je nainstalován aktivní systém detekce havárie a manipulace s vozidlem.

Nájemce souhlasí s tím, že v případě vzniku nároku na výše uvedené sankce, budou tyto odečteny z kauce uložené u pronajímatele. Tyto částky pak budou uvedeny v konečné faktuře za pronájem vozidla jako samostatná položka.

Obě smluvní strany prohlašují, že nájemní smlouva nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli. Podepsání této nájemní smlouvě jsou toho důkazem.